ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ
ΕΛΛΑΔΑ -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τεράστια, μάλλον μοναδική ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, και διαρκώς διογκούμενη πρόκληση, η οποία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Πρέπει να έχει τη βούληση και να βρει τον τρόπο για να προβεί σε βαθιές μεταρρυθμίσεις αλλά και να γεφυρώσει τη διαδικασία λήψης έκτακτων μέτρων με την εφαρμογή μακροχρόνιων μεταρρυθμίσεων. Οι βαθιές μεταρρυθμίσεις ενδεχομένως φαίνονται λιγότερο επείγουσες σε σύγκριση με το πρόγραμμα ανάκαμψης των δημόσιων οικονομικών, είναι όμως απολύτως αναγκαίες.
Παρά την ολοένα αυξανόμενη κοινωνική και πολιτική δυσαρέσκεια, το μέλλον της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της κυβέρνησης να συνδυάσει βραχυπρόθεσμα
μέτρα λιτότητας με ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την ανάκαμψη της ανάπτυξης και την βελτίωση της ευημερίας του πληθυσμού, στη βάση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ευρείας κλίμακας.

Η υλοποίηση αυτών των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων εξαρτάται ως επί το πλείστον από την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Η περιορισμένη πρόοδος που έχει σημειωθεί σε ορισμένους τομείς δεν αρκεί ούτε στο ελάχιστο για να επιφέρει πραγματικές αλλαγές. Η λήψη δραστικών μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας της δημόσιας διοίκησης, ώστε αυτή να είναι σε θέση να επιτελέσει τον σκοπό της, συνιστά στην παρούσα φάση προτεραιότητα, ενδεχομένως και την σημαντικότερη εκ των μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων της Ελλάδας. Ενδεχόμενη αποτυχία εφαρμογής μιας μεγάλης και ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης της δημόσιας διακυβέρνησης στην Ελλάδα είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να εισέλθει η χώρα και πάλι σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Διακυβεύεται η επιτυχία σημαντικών μεταρρυθμίσεων, όπως είναι οι αποκρατικοποιήσεις, η δημοσιονομική εξυγίανση, η μείωση του χρέους, ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.


https://play.google.com/store/books/details/OECD_Greece_Review_of_the_Central_Administration_G?id=KSSjfHif8XIC