ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΔΙΣΤΙΧΑ

ΑΕΝΑΟ ΚΙΝΗΤΟ
Σ'ένα σταύλο Ακαταστασία
ΛΥΣΗ
 Εἱναι καθορισμένο: "Δεν μπορεἱς να το κάνεις."
ΑΘΕΪΣΤΗΣ
Πιστός στην απιστἱα του
ΕΞΙΣΩΣΗ
 κάθε γνωστός έχει τους αγνώστους του
ΚΑΚΗ ΤΥΧΗ
'Οταν εύχομαι κάτι
Αυτό συμβαἱνει στους άλλους

ΤΟΠΙΚΟ
 Η πρώιμη ύπαρξη σου σε μένα έφτασε αργά
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Οφεἱλεις να πληρώσεις για ότι ακόμη δεν έχεις κερδἱσει


https://play.google.com/store/books/details?id=iaHzAAAAQBAJ