Υπόδειγμα Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας

Η διεθνής διπλή νομική φορολογία μπορεί να οριστεί γενικά ως η επιβολή παρεμφερών φόρων με το ίδιο αντικείμενο και για την ίδια χρονική περίοδο σε δύο (ή περισσότερα) Κράτη επί του ίδιου φορολογικού υποκειμένου. Οι αρνητικές συνέπειες αυτής της διπλής φορολογίας στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών και στην κυκλοφορία του κεφαλαίου, της τεχνολογίας και των προσώπων είναι τόσο γνωστές που δεν χρειάζεται να τονιστεί πόσο σημαντική είναι η άρση των εμποδίων που θέτει η διπλή φορολογία στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των χωρών.
https://play.google.com/store/books/details?id=fYQ1qTmlZt8C