Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας
ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Οι άρτια σχεδιασµένες και οργανωµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας αποκτούν όλο και µεγαλύτερη βαρύτητα. Οι χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµόζουν στρατηγικές δια βίου µάθησης καθώς και πολιτικές για την προαγωγή της ανάπτυξης της απασχολησιµότητας των πολιτών τους. Για την επιτυχή εφαρµογή τους, οι στρατηγικές και οι πολιτικές αυτές απαιτούν από τους πολίτες να έχουν τις δεξιότητες να διαχειρίζονται οι ίδιοι την εκπαίδευση και την απασχόλησή τους. Απαιτούν όλοι οι πολίτες να
έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας
πληροφόρηση σχετικά µε την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία. Όµως, συχνά το χάσµα µεταξύ του τρόπου µε τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας και των στόχων της δηµόσιας πολιτικής είναι ευρύ. Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι να βοηθήσει όσους διαµορφώνουν πολιτική στις χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξουν απο τελεσµατικές πολιτικές συµβουλευτικής σταδιοδροµίας: στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Έχει εκπο νηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ ως απάντηση στις συντελούµενες αλλαγές στις πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Στην Ευρώπη οι αλλαγές αυτές εκφράζονται στους στόχους που τέθηκαν στη Λισσαβόνα (2000) ώστε να γίνει η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονοµία και κοινωνία της γνώσης σε όλον τον κόσµο έως το 2010, διατηρώντας παράλληλα τα γνωρίσµατα της κοινωνικής συνοχής. Το εγχειρίδιο βασίζεται σε διεθνείς επιθεωρήσεις των πολιτικών για τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας που διεξήχθησαν από τον ΟΟΣΑ, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανά πτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης, από το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και από την Παγκόσµια Τράπεζα. Με σαφή και απλή γλώσσα εκθέτει, για όσους διαµορφώνουν πολιτική στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση

Η δηµοσίευση αυτή απορρέει από τις σηµαντικότερες επιθεωρήσεις εθνικών πολιτικών για τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας που διεξήχθησαν από τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη χρονική περίοδο 2001-2003. Η Αυστραλία, η Αυστρία, ο Κανα δάς, η Δηµοκρατία της Τσεχίας, η Δανία, η Φινλανδία, η Γερµανία, η Ιρλανδία, η Κορέα, το Λουξεµβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο συµµετείχαν στην ανασκόπηση του ΟΟΣΑ. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP) συνέλεξε δεδοµένα από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ETF) συνέ λεξε δεδοµένα  από τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Παράλληλη επιθεώρηση διεξήχθη από την Παγκόσµια Τράπεζα το 2003, στη Χιλή, τις Φιλιππίνες, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, τη Νότιο Αφρική και την Τουρκία. Σε κάθε χώρα οι επιθεωρήσεις προσδιόρισαν τον τρόπο µε τον οποίο η οργάνωση, η διαχείριση και η παράδοση υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας συνεισφέρουν στην εφαρµογή πολιτικών για τη δια βίου κατάρτιση και την ενεργή αγορά εργασίας.
 
 
https://play.google.com/store/books/details?id=2c97FHq8YtAC