Ελληνική Νομοθεσία - 4K Online

Η εφαρμογή 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ONLINE (4K ONLINE) από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ είναι η μόνη 24/7 συνδρομητική υπηρεσία άμεσης επικαιροποίησης δεκάδων βασικών νομοθετημάτων της Ελληνικής Νομοθεσίας
που επικαιροποιείται μετά από κάθε τροποποίηση ή άλλη νομοθετική αλλαγή με το κύρος και την εγγύηση της επιστημονικής ομάδας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
Ο χρήστης γίνεται συνδρομητής της 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ONLINE στην τιμή των 29,99€ η οποία προσφέρει 2 άδειες χρήσης (PC/Laptop & Android) και δωρεάν επικαιροποίηση για 12 μήνες μετά την αγορά- για όσα νομοθετήματα έχουν υποστεί οποιαδήποτε τροποποίηση- αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ.
Τα αποτελέσματα αναζήτησης της εφαρμογής 4Κ ONLINE διασυνδέονται, μέσω της βάσης δεδομένων nbonline.gr, με σχετική νομοθεσία, νομολογία, άρθρα, μελέτες και γνωμοδοτήσεις που έχουν δημοσιευτεί σε 15 επιστημονικά περιοδικά όλων των κλάδων του δικαίου και την Επιθεώρηση Νομολογίας. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της βάσης nbonline.gr μπορούν να διασυνδεθούν αυτόματα σε αυτή πληκτρολογώντας τον προσωπικό τους κωδικό.
Σε περίπτωση που ο συνδρομητής της 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ONLINE δεν επιθυμεί την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του με κόστος 29,99€, η εφαρμογή της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, διατηρεί την πρόσβαση του χρήστη σε όλα τα νομοθετήματα της Ελληνικής Νομοθεσίας που έχει αγοράσει, χωρίς την επικαιροποίηση η οποία ωστόσο επανενεργοποιείται με την καταβολή της συνδρομής.
Στην εφαρμογή 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ONLINE της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ περιλαμβάνονται δεκάδες βασικά Νομοθετήματα από την Ελληνική Νομοθεσία:
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αστικός Κώδικας, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Κτηματολόγιο (Ν 2308/1995 και 2664/1998), Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (Ν 3869/2010)
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ν 4139/2013 Περί εξαρτησιογόνων ουσιών, Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σύνταγμα, Συμβούλιο της Επικρατείας, Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Ν 1406/1983 για τις Διαφορές ουσίας στο Δημόσιο, Ν 702/1977 για τις Ακυρωτικές διαφορές και διαφορές Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δημόσιο, Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Συνθήκη για την ΕΕ (ΣΕΕ), Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Χάρτης ΘΔ), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), Κανονισμός Βρυξελλών 44/2001 (ΚανΒρυξ Ι), Κανονισμός Βρυξελλών 2201/2003 (ΚανΒρυξ ΙΙ), Κανονισμός 593/2008/ΕΚ (ΡΩΜΗ Ι), Κανονισμός 864/2007 (ΡΩΜΗ ΙΙ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Εμπορικός Νόμος (ΕμπΝ), Εμπορικές Πράξεις (ΒΔ 2/14.5.1835), Ν 1733/1987 για την Ευρεσιτεχνία, Σήματα (Ν 4072/2012), Ν 146/1914 για τον Αθέμιτο Ανταγωνισμό, Ν 3959/2011 για τον Ελεύθερο Ανταγωνισμό, Ν 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή, ΚΝ 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΕ), Ν 3190/1955 για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ν 4072/2012 για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Αφανείς Εταιρίες, Ν 5325/1932 για τη Συναλλαγματική, ΝΔ 17.7/13.8.1923 για τα Αξιόγραφα, Ν 5960/1933 για την Επιταγή, Ν 2496/1997 για τον Ασφαλιστικό Νόμο (ΑσφΝ), ΠΔ 237/1986 για την Ασφάλιση Οχημάτων, ΝΔ 400/1970 για τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, Πτωχευτικός Κώδικας (ΠτΚ), Εμπορικές Μισθώσεις (ΕμπΜιθς ΠΔ 34/1995)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Απολύσεις (Ν 2112/1920, ΒΔ 16/18.7.1920 και Ν 3198/1955).
Κατηγοριοποιημένη αναζήτηση
Αναζητήστε «με άρθρο» εάν γνωρίζετε τον αριθμό του άρθρου, «όλες οι λέξεις» ή «ακριβής φράση» κατά προτίμηση. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται κατηγοριοποιημένα ανά νομοθέτημα. Οι ζητούμενοι όροι επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.
Ελληνική Νομοθεσία - 4K Online - screenshotΕλληνική Νομοθεσία - 4K Online - screenshotΕλληνική Νομοθεσία - 4K Online - screenshotΕλληνική Νομοθεσία - 4K Online - screenshotΕλληνική Νομοθεσία - 4K Online - screenshotΕλληνική Νομοθεσία - 4K Online - screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nb.lawsonline