ΛΥΚΕΙΟ Γ / Λατινικά

Η μέθοδος που ακολουθήσαμε στον σχολιασμό των τριάντα (30) θεμάτων του σχολικού εγχειριδίου των Λατινικών είναι η αναλυτική. Σύμφωνα με αυτή, σε κάθε θέμα παρατίθεται περίληψη, το κείμενο, μετάφραση και κάθε είδους σχόλια.
Ειδικότερα, λεξιλόγιο, γραμματική ανάλυση των λέξεων, λεπτομερής συντακτική ανάλυση και ετυμολογικές παρατηρήσεις. Στο τέλος κάθε θέματος παρατίθεται από ένα κεφάλαιο Γραμματικής και Συντακτικού. Τέλος, σε κάθε κεφάλαιο θα βρείτε γενικές παρατηρήσεις και κατάλογο ρημάτων με τους αρκτικούς τους χρόνους. Το σχολικό αυτό βοήθημα είναι ένας πλήρης και ολοκληρωμένος οδηγός της Λατινικής γλώσσας.


https://play.google.com/store/books/details?id=97rxAwAAQBAJ